ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

..........................

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ใช้แบบ สป.๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๑) นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(๒) นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

(๓) นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากกการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากกการเพาะพันธ

(๔) นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์(CITES) กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

ผู้ใดประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อนดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้ยื่นคำของต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) กองการอนุญาต กรมป่าไม้

(๒) สำนักงานป่าไม้จังหวัด ที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

(๓) สำนักงานป่าไม้จังหวัดที่สัตว์ป่าอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอใบรับใบอนุญาตสำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า ที่เป็นสัตว์น้ำ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง

(๒) สำนักงานประมงจังหวัดที่ด่านตรวจสัตว์ป่าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

(๓) สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น้ำอยู่ในเขตจังหวัดนั้น

ข้อ ๒ ในการยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ ๑ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นสำเนาใบรับรองสุภาพสัตว์ (Health Certificate) สำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออกสัตว์ป่านั้น และสำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)พร้อมกับคำขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตนำเข้าที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นเฉพาะสำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์

ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตาม ข้อ๑ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และสำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice) พร้อมกับคำขอด้วย เว้นแต่เป็นการยื่นขอรับใบอนุญาตส่งออกที่มิใช่เพื่อการค้าให้ยื่นเฉพาะหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น

ข้อ ๓ ในกรณีที่การยื่นคำของรับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านตามข้อ ๑ เป็นการขออนุญาตสำหรับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ (Species) เดียวกับที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Cites) นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตาม ข้อ ๒ แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

(๑) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าผู้ยื่นคำขอต้องแสดงหนังสือยินยอมให้ส่งออก ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Cites) ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ผ่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร

(๒) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตส่งออกผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้า (Import permit) ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ของประเทศที่จะส่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าไปยังประเทศนั้น

(๓) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำผ่าน ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น

(๔) ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำมาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อส่งออก สำหรับการนำเข้าผู้ยื่นคำของต้องแสดงหลักฐานตาม(๑)สำหรับการส่งออกผู้ยื่นคำของต้องแสดงหลักฐานตาม (๒) พร้อมกับใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดของสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้น และใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดไม่ต้องแสดงหลักฐานตาม (๒) ในการนี้ให้ถือว่าใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากบองสัตว์ป่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามข้อ ๒ วรรคสอง

ในกรณีที่เป็นการยื่นคำของรับใบอนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าตามบัญชีหมายเลข ๒ บัญชีหมายเลข ๓ หรือชนิดพันธุ์ (Species) ตามบัญชีหมายเลข ๑ ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์เพื่อการค้า นอกจากจะต้องยื่นหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงใบอนุญาตส่งออก (Export Permit) ของประเทศที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

ข้อ ๔ การพิจารณาอนุญาตคำขอตามข้อ ๑ ให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑ ) ในการอนุญาตให้นำเข้าให้พิจารณาชนิดพันธ์และจำนวนสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์มากเกินสมควร วิธีการสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของสัตว์ในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั้น รวมทั้งความอยู่รอดของสัตว์นั้น หรือผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

( ๒ ) ในการอนุญาตให้ส่งออกให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนของสัตว์ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญพันธุ์ รวมทั้งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ

( ๓ ) ในการอนุญาตให้นำผ่าน ให้พิจารณาชนิดพันธุ์และจำนวนสัตว์ให้ตรงกับที่ขออนุญาต และตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ในประเทศและอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์นั้น

( ๔ ) ถ้าเป็นการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ ( Species)เดียวกับที่กำหนดไว้ในใบอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ( CITES ) ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาดังกล่าวด้วย

ข้อ ๕ ใบอนุญาตให้นำเข้าหรือให้ส่งออกซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามมาตรา ๑๘ (๑) หรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์และใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าและพืชป่าชนิดพันธุ์ ( Species ) เดียวกับที่ได้กำหนดไว้ ในอนุสัญญาว่าด้วยการการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์( CITES ) ให้ใช้ แบบ สป.๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ใบอนุญาตให้นำเข้าให้ส่งออกหรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ (Species) อื่นนอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ สป.๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับในอนุญาตจะนำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตามที่อธิบดีกำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่านั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตและสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ที่จะนำเคลื่อนที่ผ่านแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสัตว์ป่าอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าได้โดยแสดงการอนุญาตไว้ในใบอนุญาตนั้น

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านตามที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้ามิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการมีหลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าที่ได้มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ในกรณีที่สัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่นำเข้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการสืบพันธุ์หรือสัตว์ป่าตาย ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเพิ่มจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะในการนี้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องแล้วให้ออกหลักฐานการรับแจ้งให้กับผู้แจ้งต่อไป

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตตามข้อ ๕ ซึ่งชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ สป.๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้

การอนุญาตคำของใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" 

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

(ลงนาม) สุเทพ เทือกสุบรรณ

(นายสุเทพ เทือกสุบรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Additional information