ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

         วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช มี ๒ วิธี คือ


๑. การเก็บรักษาตัวอย่างที่มีชีวิต

         เก็บขวดตัวอย่างไว้ในตู้เย็น หรือกล่องน้ำแข็งที่มืด ควรดูตัวอย่างทันที ไม่ควรเก็บไว้เกิน ๒-๓ วัน เพราะเซลล์บางส่วนจะตาย และเน่าสลายทำให้ปริมาณเปลี่ยนแปลง

๒. การเก็บรักษาตัวอย่างโดยดองน้ำยา

         ๑) สารละลายฟอร์มาลินเป็นกลาง ข้อดีของการใช้สารละลายฟอร์มาลินเป็นกลาง คือ สามารถทำให้พวก coccoli-thophorids, diatom และ dinoflagellate ที่มีเปลือกอยู่ในสภาพที่สามารถจำแนกชนิดได้ และพวก dinoflagellate ที่ไม่มีเปลือกก็อยู่ในสภาพที่พอจะบอกได้ การเตรียมและการเก็บรักษาทำได้ง่าย และตัวอย่างที่ดองด้วยน้ำยานี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเป็นปี โดยไม่ต้องระมัดระวังมาก สำหรับข้อเสียของการใช้สารละลายฟอร์มาลินเป็นกลางดองตัวอย่าง คือ น้ำยานี้อาจจะไปทำลายรูปร่างเซลล์ในแพลงก์ตอนพืชที่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มบางชนิด และเป็นสาเหตุที่ทำให้แฟลกเจลลาหลุด ข้อเสียประการต่อมาคือ สารภายในเซลล์จะมีสีซีดลง ทำให้ยากแก่การแยกระหว่างพวกที่มีรงควัตถุกับไม่มีรงควัตถุ (พรศิลป์, ๒๕๓๘) วิธีเตรียมสารละลายฟอร์มาลินเป็นกลางมีหลายวิธีดังนี้ ดังนี้

         - นำฟอร์มาดีไฮด์ ( ๓๗-๔๐ เปอร์เซ็นต์) ๑ ลิตร ทำให้เป็นกลางโดยเติมโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์) ๓๐ กรัม คนให้เข้ากัน บอแรกซ์จะละลายหมดภายใน ๒-๓ วัน แต่ถ้าทิ้งไว้ ๑-๒ เดือน จะเกิดการตกตะกอน ฉะนั้นก่อนใช้ดองต้องกรองเอาตะกอนออกก่อน วิธีใช้ : ใส่น้ำยาที่เตรียมไว้ในตัวอย่างให้ได้ความเข้มข้นของฟอร์มาลิน ๑-๕% โดยปริมาตร ถ้าดองตัวอย่างน้อยกว่า ๓% ควรเก็บตัวอย่างในตู้เย็น (เสาวภา, ๒๕๓๘)

         - นำฟอร์มาดีไฮด์ (๓๗-๔๐ เปอร์เซ็นต์) มาเจือจางให้เหลือความเข้มข้น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วยน้ำกลั่น ทำให้เป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อยโดยการเติม hexamethylene tetramine ในอัตราส่วน ๑๐๐ กรัม ต่อฟอร์มาลินที่เจือจางนี้ ๑ ลิตร วิธีใช้ : สำหรับตัวอย่างน้ำ ๑๐๐ มิลลิลิตร ให้เติมน้ำยาที่เตรียมไว้ ๒ มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ ให้น้ำยาผสมกับตัวอย่าง (พรศิลป์, ๒๕๓๘)

         - เติมโซเดียมบอเรต (NaBO) ๒๐ กรัม ในฟอร์มาดีไฮด์ความเข้มข้น ๓๗-๔๐ เปอร์เซ็นต์ การดองตัวอย่างจะใช้สารละลายฟอร์มาลินเป็นกลาง ๔ มิลลิลิตร ต่อน้ำตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิลตร (APHA, AWWA and WEF, 1995)

         ๒) น้ำยาลูกอล (Lugol?s solution) การใช้น้ำยาลูกอลดองตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด (APHA, AWWA and WEF, 1995) น้ำยาลูกอลเตรียมได้โดยละลายไอโอดีน ๑๐ กรัม และโปแทสเซียมไอโอไดด์ ๒๐ กรัม ในน้ำกลั่นปริมาตร ๒๐๐ มิลลิลิตร เมื่อสารละลายเข้ากันดีให้เติมกรด glacial acetic ๒๐ กรัม ทิ้งน้ำยาไว้ ๒-๓ วัน จึงนำมาใช้ การดองตัวอย่างใช้น้ำยาลูกอล ๐.๓ มิลลิลิตร ต่อปริมาตรตัวอย่างแพลงก์ตอน ๑๐๐ มิลลิลิตร (APHA, AWWA and WEF, 1995) ตัวอย่างที่ดองด้วยน้ำยาลูกอลไม่ควรให้สัมผัสกับแสง (APHA, AWWA and WEF, 1995 สำหรับการเก็บรักษาตัวอย่างในระยะยาว ใช้น้ำยาลูกอล ๐.๗ มิลลิลิตร ต่อปริมาตรตัวอย่างแพลงก์ตอน ๑๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๑ ชั่วโมง แล้วเติมสารละลายฟอร์มาลินเป็นกลาง ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายอย่างน้อย ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ (APHA, AWWA and WEF, 1995)

Additional information